Aktuální přehled bohoslužeb

Kostel svaté Máří Magdalény (Brno) – Wikipedie https://www.mari-magdalena.cz/images/MM_01_hlavicka.png  

Bohoslužby po dobu oprav probíhají v kostele Nalezení Svatého Kříže na Kapucínském náměstí

Neděle

18. 2. 

1. neděle postní

7:00

Na úmysl dárce

Jiří Mikulášek

 

 

8:30

Za nenarozené děti, nevěřící v rodině a duše v očistci

Jiří Florian

Pondělí

19. 2.

 

8:30

Za + Stanislavu Ondrujovou

Václav Slouk

Úterý

20. 2. 

 

8:30

Za uzdravení Manžela

Jiří Florian

Středa

21. 2. 

 

8:30

 

Jiří Florian

Čtvrtek

22. 2.

Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

8:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pavel Šenkyřík

Pátek

23. 2.

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

8:30

Za uzdravení a duše v očistci

Jiří Florian

Sobota

24. 2.

 

8:30

Na poděkování za Boží pomoc

Jiří Florian

Neděle

25. 2.

2. neděle postní

7:00

 Za Boží pomoc a ochranu

 

 

 

8:30

Za pomoc Ducha svatého vnučce Gabriele

Jiří Florian

 

V postní době ve středu a v pátek vždy v 7.50h jste zváni k pobožnosti Křížové cesty.

Postní katecheze v katedrále „Sedm proseb modlitby Otče náš“, v pátek při mši sv. v 17:30h

Teologické večery: 22. 2. od 17:00 Petrov 2 „Lukášovo evangelium…“ a „inspirace Písma sv…“ více informací na vývěsce.

V sobotu 24. 2. 2024 od 14:00 v sále kláštera Milosrdných bratří proběhne kurz lektorů. Zveme všechny ty, kteří se zapojují, nebo chtějí zapojit v liturgii jako lektoři Božího slova. Vy, kteří máte zájem se setkání lektorů účastnit, prosíme, nahlášení dnes v zákristii.  

  

Rektor kostela Mons. ThLic. Václav Slouk, slouk@dieceze.cz

E-mail: brno.marimagdalena@dieceze.cz  Bankovní spojení: 1341749399/0800